Skip to content
  • Bikesh Shrestha (4th Year) – President
  • Shulab Shrestha (3rd Year) – Vice President
  • Neha Patrabansha (3rd Year) – Secretary
  • Shristi Shakya (2nd Year) – Treasurer
  • Prashant Kumar Shah (4th Year) – Executive Member
  • Gunjan Gupta (3rd Year) – Executive Member
  • Rosy Bhattari (2nd Year) – Executive Member
  • Swaechchha Dhakal (1st Year) – Executive Member
  • Ranjai Baidya (1st Year) – Executive Member