Skip to content

Board Members 2019/20

President:

Santosh Yadav

Vice President:

Arun Khanal

Secretary:

Malika Shrestha

Treasurer:

 Smriti Sigdel

Editors:

 Arun Khanal

 Suraj Harmel

Executives:

Samikshya Koirala

Rajan Shah 

Sandip Marasini

Subodh Neupane

Ujjwal Raj Paudel